Разяснения относно ЛДШ 2021 г.

Правилник за вътрешния ред и живот в Духовната планинска школа “Рила – 2021”

I. Предварителна организация
Всяка Братска Общност в страната определя отговорници, които ще отговарят за спазване правилата на Духовната планинска школа на Рила от участниците в групата им и ще служат за връзка с Ръководството на Лагера. Един отговорник води не повече от 20 души, членове на Братството. В по-големите Братски Общности се избират няколко отговорника. При липса на специален отговорник ръководителят на дадената братска група поема този ангажимент.
Отговорникът съставя предварително списък на хора от Братството, желаещи да се качат на Рила по време на Школата. Списъкът се представя на Отговорника по регистрацията в Лагера в момента на пристигането на групата. (Ако отговорникът на групата се качва по-късно, той упълномощава свой заместник до идването му в Лагера. Когато си заминава по-рано, също оставя заместник.)
Отговорниците на групи заявяват дежурствата на техните групи в общата кухня и са във връзка с лагерното ръководство.

II. Поддържане на чистота и ред в лагера.
1. Всички отпадъци в лагера се събират и транспортират до сметищата в близките населени места.
Отпадъците се събират разделени по видове – хранителни, стъклени, метални, пластмасови и част от хартиените. Само чистите хартиени отпадъци се изгарят в печката на кухнята. Всички други отпадъци се транспортират до най-близкото сметище.
Необходимо е всеки да носи подходящи индивидуални торби и чувалчета за разделно събиране на собствените си битови отпадъци. Сортираните отпадъци се опаковат добре и лично се връщат до населено място извън Парк „Рила”.
2. Във връзка с опазване чистотата на водата в района на Езерата, предлагаме да се носи достатъчно по количество бельо за да не се пере. Ако това се налага, то това да става в хижа “Рилски езера” или на определените в района за тази цел места.
Задължително в лагера се използват екологични препарати за миене.
3. Желателно е всеки да си носи метличка и лопатка за поддържане на
чистотата в и около палатките
4. Преди заминаването от лагера всеки е длъжен да остави след себе си във
възможно най-добър вид мястото, на което е била разпъната неговата палатка,
както и района около нея.
Не се допуска присъствието на домашни животни в Лагера, на
Молитвения връх и на Паневритмия.
Тревните чимове се създават от природата много трудно при
високопланински условия. Ето защо при монтиране на палатките не се унищожават чимовете.
7. Абсолютно е забранено паленето на огън и ползването на лични газови бутилки. Има разрешение от НП „Рила” за огън само в кухнята на лагера.
8. Снабдяването на кухнята с вода е грижа на всички участници в лагера. Поради слабият дебит на водата при изворчето под
Молитвения връх, същата ще се ползва с предимство за кухнята.
9. В лагера се пази тишина и се водят тихи разговори. Вечер от 22.00ч до сутринта до завършване на духовния наряд в лагера се пази тишина.

III. Облекло
В лагера и на Паневритмия ученикът трябва да е добре облечен. Да се носят топли и подходящи за планинските условия дрехи. Учителят казва, че планината не търпи голи хора. Не е желателно да се ходи с плажно облекло в района на лагера и най-вече по време на Паневритмия. Не е в традициите на Братството да се носят много къси панталонки (препоръчва се дължина около коляното) и сестрите да носят прозирни поли и блузи, големи деколтета, а братята да се разхождат голи до кръста или по потник. Паневритмията трябва да се играе от красиво облечени хора, защото тя е свещенодействие, с присъствие на Светли същества и изява на висши духовни и космични сили.

IV. Регистрация на участниците в лагера.
Според изискванията на органите на МВР и Дирекцията на Национален парк “Рила”, в лагера се води Регистрационна книга на пребиваващите братя и сестри и се дават номера на техните палатки. След регистрацията на всеки се дава картонче с печат на Общество Бяло Братство и подпис на Ръководителя на Лагера, което трябва да се носи през цялото време, за отлика от туристите.
При пристигането на дадена група, отговорникът й предоставя списъка с имената за вписване в Регистрационната книга на Лагера.
На лица желаещите да участват в ЛДШ извън братските общности, се дава разрешение от коменданта на лагера като се намира съответен поръчител.
В лагера ще има палатка за оказване на първа медицинска помощ.

V. Прехраната в лагера.
Лагера е на самоиздръжка като се организира братска кухня. Дежурните по кухня приготвят гореща вода и топъл лек обяд.
Периодично в лагера ще се доставя хляб. Други продукти само при наличие на възможност и по предварителна заявка.
Всеки трябва да носи основното количество необходими хранителни продукти за себе си, хляб за първите 2-3 дни и известно количество сухари.
Братските групи, които поемат дежурство по кухня осигуряват необходимите продукти. Не се приемат продукти от външни лица и туристи за общата кухня.
Разноските на Лагера се покриват чрез доброволни дарения, които се събират в братска каса. Касата се отваря ежедневно след края на деня от комисия от 3 души, изработва се протокол, а набраните средства се заприходяват и отчитат пред Общото събрание на Братството.

VI. Организиране на живота в Духовната Планинска Школа “Рила-2021”.
Следвайки дългогодишните традиции на Планинската школа още от времето на Учителя и от последните години, след откриването на Лагера, се създават комисии и съвети за организиране на братския живот по методи и наставления, дадени ни от Учителя.
Съставя се Общ Братски Рилски съвет, който осъществява функционирането на Лагера. В него влизат: Ръководителят на лагера, Заместник-ръководителя, Домакинът, Касиер-счетоводителят, представител на Управителния съвет, Отговорниците на групи от Братските Общности от страната, които в момента присъстват в Лагера, по един представител от
съответния Съвет.
Членовете на Общия Братски Рилски съвет отговарят за цялостното функциониране на Лагера, за организирането на братския живот и изпълнението на Духовната програма на Планинската Школа.
Задълженията на отделните членове се уточняват в началото на м.август, при откриването на Школата и съставянето на Общия Братски Рилски съвет.
Ежедневното обслужване на лагера става чрез дежурни екипи, които поемат следните задължения:
Обслужване на кухнята, като приготвят топла вода сутрин и топла храна за обяд.
Хигиенизиране на лагера.
Осъществяват контрол и надзор над лагера.
Организират духовните наряди.
Посрещат новопристигнали братя и сестри и им оказват съдействие при настаняването.

Правила за участие в духовните наряди на молитвения хълм:
1. Преди изгрев всички присъстващи са седнали.
2. Водещият става първи в момента на първият слънчев лъч а след него всички останали.
4. На молитвения хълм сутрин не се правят индивидуални упражнения, не се стои прав, пази се тишина, изключват се GSM, по възможност не се носят шумолящи чанти и седалки, не се говори.
5. При пеене се стои седнал.
6.В центъра около стола на Учителя се настанява четеца и музикантите.

Правила за игра на паневритмия:
Участниците следва да изпълняват указанията на организаторите на паневритмията и да се подреждат в указаните кръгове.
Паневритмията се играе по възможност със специално паневритмично облекло. Не се допуска игра по бански, шорти, къси панталони и разголени деколтета.
Участниците трябва да са готови 10 минути преди началния час на паневритмията и да заемат място в кръговете.
Паневртимията започва и свършва с едноминутна концентрация и медитация.
След започването на паневритмията не се допуска влизането в кръга.
По време на паневритмия не се водят разговори и правят забележки.

Организацията на братския живот е желателно да включва следните съвети:
1.Съвет на физическия труд, организира следните групи:
а) Група по чистотата, опазване на околната среда и благоустройството на района на лагера и целия циркус,
б) Група за доставка на хляб, дърва и провизии за кухнята;
в) Група за охрана на лагера, паневритмията;

2.Съвет за духовния живот.
а)Група за музикална дейност и поезия;
б) Група по Паневритмия, гимнастически и окултни упражнения;
в) Комисия по свещенодействията-молитви, наряди ритуали, бдения;
г) Комисия за работа с децата.

З.Съвет за просвета. Организира групата по изнасяне на сказки на научни,
окултни, здравни, музикални, екологични и други теми.

4.Съвет на примирителите.
а) Група за разглеждане и примиряване на възникнали спорни въпроси и
противоречия във взаимоотношенията;
б) Група за работа с гости на лагера.

Членовете на групите и комисиите могат да имат приемственост и заменяемост. Желателно е всеки участник в Лятната Духовна Планинска Школа да се включи в дейността на някоя от групите и комисиите, в дежурствата като така даде своя принос в общата работа.

Групата за подготовка на Лагера ще натовари инвентара и основните продукти на 25 юли 2021г. и ще тръгне от ……… Тя ще работи по подготовката на района на Лагера до 31 юли включително. Желателно е в този период в района на Лагера да присъстват общо не повече от 25-30 души.

Лятната Духовна планинска школа на Рила ще работи от 1 до 30 август 2021 година.
От 27 до 30 август работната група ще закрива лагера.

Божията Любов, Божията Мъдрост, Божията Истина, Божията Добродетел и Божията Правда да пребъдат с нас на Рила!

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ „РИЛА”

[fb_plugin group href=http://www.facebook.com/groups/duh.grupa7/]

Прогноза за времето

Още новини