Упражнения

Шест специални упражнения

Според Учителя Петър Дънов правенето на различни видове упражнения (физически, музи-кални, за дишане и др.) е основен метод за физическо, духовно и умствено израстване на човека. Затова той почти във всяка своя лекция или беседа дава поне едно упражнение, което е съобразено както с темата, така и с периода, в който се намира човечеството. Условно те могат да бъдат разделени на: упражнения за физическо укрепване, упражнения за духовно укрепване,упражнения за развитие на мисълта и упражнения за закаляване на волята. Част от тях са универсални, а друга – съобразени с физическата и духовна характеристика на българите. Задачата на всеки, който трябва и желае да ги приложи, е да открие тези, които са предназначени за него.

Първо упражнение

Служи за урегулиране на предната част на мозъка.
Издигане на двете ръце отстрани на тялото с длани надолу. до височината на раменете. След това дясната ръка се издига бавно нагоре под ъгъл 45 градуса спрямо равнището на раменете, а лявата се спуща надолу под ъгъл 45 градуса спрямо равнището на раменете. В това положение се присяда долу шест пъти.
По време на упражнението мисълта е съсредоточена към предната част на мозъка.

Изходно положение:
Ръцете спуснати, краката прибрани, стойка добра.

Формула преди упражнението:
“Господи, да дойде Твоето благословение върху мен”.
Мислено: “Влизам във връзка с Божественото в себе си и в съгласие с Разумността в Природата.”

Ръцете се издигат отстрани нагоре в широки полукръгове като идват над главата изопнати, леко допрени с върховете на пръстите. Десният крак прави крачка назад. Ръцете се спускат отпред като че се прави обливане, едновременно с това бавно приклякане, ръцете достигат чак до земята. В това време дясното коляно едва докосва земята. Бавно изправяне, ръцете се издигат отпред нагоре успоредно с дланите нагоре, като че загребваш нещо. Като се изправим, те заемат първото положение над главата. След това левият крак прави крачка назад. Повтарят се същите движения. После десният крак прави крачка назад, правят се същите движения. След това десният крак прави крачка напред – пак същите движения. И тъй три крачки назад и три напред. След третата крачка напред и изправянето, левият крак се прибира при десния, ръцете се спускат пред лицето надолу и заемат изходното положение.

Първото от шестте упражнения носи успокоение, уравновесяване. Ти искаш да бъдеш господар на себе си, туряш ума, сърцето и волята си в служба на Бога. Слизаш на земята да работиш. После пак се вдигаш, за да приемаш. При това упражнение ти влизаш във връзка с Божественото в себе си, в съгласие с Разумното в света.

Второ упражнение

Служи за урегулиране на чувствата.
Изпълнява се както първото, само че лявата ръка се издига нагоре под ъгъл 45 градуса спрямо равнището на раменете, а дясната се спуска надолу под същия ъгъл, при което пак се присяда шест пъти.
По време на упражнението мисълта е съсредоточена към сърцето.

Изходно положение:
Ръцете спуснати, краката прибрани, стойка добра.

Формула преди упражнението:
“Господи, да се изпълни душата ми с Божията Любов.”
Мислено: “Влизам във връзка с Природата, вземам от нея и го предавам на земята. Аз съм в съгласие с Любовта.”

Ръцете отстрани нагоре допират се над главата изопнати с върха на пръстите. Десният крак – крачка назад. Бавно приклякане. В това време ръцете, както са успоредни се спускат в полукръг и напред – надолу, докосват земята, загребват навътре -дясното коляно докосва земята, бавно изправяне. В това време ръцете с длани нагоре се движат пред тялото нагоре, като че са почерпили нещо и докато се изправим, те отиват успоредно нагоре над главата, заемат първото положение, леко допрени с върховете на пръстите. Със същите движения се правят три крачки назад и три напред. След третата крачка напред и изправянето, прибира се левият крак при десния. Ръцете се разтварят в широки полукръгове в страни и се спускат надолу, както при изходното положение.

При второто упражнение влизаш във връзка с Природата, вземаш от нея и го предаваш на земята. При това упражнение ти си в съгласие с Любовта.

Трето упражнение

Служи за урегулиране на гръбначния стълб.
Изнасяне на двете ръце назад с длани обърнати една срещу друга. Гребане напред с присядане шест пъти.
По време на упражнението мисълта е съсредоточена към гръбначния стълб.

Изходно положение:
Ръцете спуснати, краката прибрани, стойка добра.

Формула преди упражнението:
“Да възрастне в мен Божията правда.”
Мислено: “Аз съм в единство с невидимия свят.”

Дясната ръка прави широк полукръг отзад нагоре, силно изопната, идва в положение 45 градуса наклон горе напред. Левият крак прави крачка назад, бавно приклякане, като дясната ръка се спуска и слага върху дясното коляно в момента, когато лявото коляно докосва леко земята. Лявата ръка покрай тялото с изправени пръсти, върховете на които опират леко земята. Бавно изправяне. Дясната ръка се прибира спусната отстрани – заема изходното положение. После лявата ръка нагоре, десният крак назад. Повтарят се първите движения, само че с лявата ръка. Правят се три крачки назад, а след това три напред.

При третото упражнение едната ръка се поставя върху коляното. Коляното е доброто. Ъгълът, който се образува между бедрото и пищяла при коляното, показва единство с невидимия свят. Това, което е написано върху ръката ти го туряш върху доброто като основа, т.е. върху коляното.

Четвърто упражнение

Служи за урегулиране на стомаха.
Издигане на лявата ръка нагоре и напред към изток, а дясната остава надолу. Въртене на тялото около кръста и плаващи движения с ръцете шест пъти.
По време на упражнението мисълта е съсредоточена към стомаха.

Изходно положемие:
Ръцете спуснати, краката прибрани, стойка добра.

Формула преди упражнението:
“Ще ти служа Господи с всичката си душа.”
Мислено, когато ръцете отиват наляво: “Изхвърлям дисхармонията на сърцето си навън.” надясно: “Изхвърлям неразположението на ума си навън.”

Двете ръце са дават хоризонтално, изопнати напред, успоредни, с дланите надолу – десният крак назад, ръцете отиват надясно, като остават пак успоредни, след това бавно приклякане, дясното коляно докосва леко земята и бавно изправяне, като в това време ръцете правят откос и отиват наляво. Изправяне – десният крак е още назад, ръцете са хоризонтално успоредни и наляво. Тежестта на тялото е върху десния крак. След това левият крак отива крачка назад, приклякане, леко докосване с лявото коляно на земята, бавно изправяне, като в това време ръцете правят откос и отиват надясно. Така се правят три крачки назад и три напред. След това левият крак се прибира при десния, ръцете се разтварят встрани хоризонтално и се спускат надолу.

Четвъртото упражнение показва как да работим, как да служим. Всичко дисхармонично в сърцето изхвърляш навън – когато отиват ръцете наляво. И всички безпокойства в ума изхвърляш навън – когато ръцете отиват надясно.

Пето упражнение

Служи за урегулиране на нервната система.
Поставяне ръцете на кръста. Закрепване на тялото върху левия крак, а десният се изнася навън и надясно; прави се с него полукръг отдясно наляво шест пъти. След това тялото се закрепва здраво на десния крак и с левият крак се правят описаните движения шест пъти.
По време на упражнението мисълта е съсредоточена към нервната система.

Изходно положемие:
Ръцете спуснати, краката прибрани, стойка добра.

Формула преди упражнението:
“Господи, ще се радвам на твоите блага.”
Мислено. Когато десният крак прави полукръгове около левия: ” Уравновесявам сърцето си.”
Когато левият крак прави полукръгове около десния: ” Уравновесявам ума си.”

Ръцете се разтварят встрани с дланите нагоре, правят полукръгове, сгъват се в лактите и докосвт с върховете на пръстите раменете. Десният крак прави полукръг назад около левия, като докосва от другата му страна с върха на пръстите земята, после пак се връща в първото положение. Този полукръг се прави три пъти. Третият път, след като докосне земята зад левия крак, не се връща в първото положение, а се дърпа крачка назад, бавно приклякане, дясното коляно докосва леко земята, след това бавно изправяне. Тежестта на тялото се премества върху десния крак. След това левият крак прави три полукръга около десния по същия начин, след това крачка назад с него, приклякане и изправяне. По този начин се правят три стъпки назад и три напред. След това се прибира левия крак при десния. Ръцете, които през всичкото време са стояли с допрени на раменете пръсти, се разтварят встрани, описват широки полукръгове и се спускат свободно надолу.

Като стоиш на левия крак , а десният се движи около левия, уравновесява се сърцето ти, става събуждане на сърцето чрез ума. А като стоиш на десния крак и левият се движи около десния, уравновесява се умът – работиш с ума си. Тогава става събуждане на ума посредством сърцето. Така с опиране последователно на десния и левия крак става уравновесяване на сърцето и ума. Рамото е място на ангелския свят. Когато човек туря ръцете си на рамената, това показва свързване с ангелския свят.

Шесто упражнение

Магнетично събличане и обличане.
Издигане на ръцете встрани на височината на раменете. Бавно издигане нагоре, докато се допрат пръстите на ръцете над главата (магнетично обличане). Повдигане на тялото на пръсти и в това положение – бавно присядане долу, при което ръцете се снемат надолу покрай тялото (магнетично събличане). Прави се шест пъти.
Упражнението представлява завършване на първите пет упражнения.

Изходно положемие:
Ръцете спуснати, краката прибрани, стойка добра.

Формула преди упражнението:
“Ще ходя в Пътя на Истината.”
Мислено. При първо силно издишване: ” Господи, да дойде Твоят Дух да ме очисти.”
При второ слабо издишване: “Господи, да дойде Твоят Дух да ме благослови.”

Изходно положение като при първото. Десният крак прави крачка назад, приклякане, дясното коляно леко докосва земята. В това време ръцете се сгъват пред гърдите, дланите успоредни, пръсти насочени напред. След това ръцете се изопват напред със сила, успоредни една на друга, дланите вървят една срещу друга, успоредно – духва се силно , чува се звукът “ХУ” – ръцете пак е прибират в първото положение пред гърдите и се повтаря това движение шест пъти с духването. След това ръцете се сгъват пред устата, допрени с върховете на пръстите /палеца, показалеца и безименния /, дланите навън. След това ръцете се разтварят настрани, като се прави леко дъхане. Едва се чува “ХЪ”. Пак се прибират ръцете пред устата и се повтаря това шест пъти. След шестия път ръцете остават настрани хоризонтално, бавно изправяне, десният крак се прибира при левия, ръцете се спукат отстрани и надолу.

С духането чистиш ума си. Това е електричен процес. А пък с дъхането чистиш сърцето си. Това е магнетичен процес.

Mузикално упражнение /дадено на 5.III.1942г./

Изходно положемие:
Тялото приклекнало; ръцете отстрани , докосват земята

След първите шест упражнения Учителят дава това упражнение допълнително, което се прави с изпяване на основните тонове на гамата.
ДО – пробуждане
РЕ – движение
МИ – мисъл
ФА – условия
СОЛ – цвят / на плод /
ЛА – плод
СИ – уста
ДО – посяване на плодното семе

Ръцете с допрени пръсти до земята в страни до краката, пръстите са изправени, а не с допрени длани до земята. Едновременно с изпяването на ДО, тялото се изправя, като ръцете идват пред гърдите с длани надолу, пръсти напред.
РЕ – ръцете се предвижват успоредно напред.
МИ – ръцете се отварят широко в страни, длани напред.
ФА – ръцете с широк кръг се прибират пред гърдите, малко напред с допрени средни пръсти и длани навътре към тялото.
СОЛ – ръцете образуват венец пред тялото не по-високо от лицето на разстояние 30 см. една от друга с длани обърнати надолу.
ЛА – ръцете се издигат високо над главата с допрени средни пръсти и длани обърнати към земята, а не като триъгълник.
СИ – горната част на ръцете се отваря на около 35 см. като цвят.
ДО – ръцете се спускат надолу по главата, тялото с приклякане до земята, заема изходното положение.
Тези движения се правят едновременно с изпяване на тоновете и с крачка за всеки тон се предвижваме напред до последния тон. След това наново започваме упражнението, но вече вдижението е с крачка назад, до изпяване на последния тон, след което отново започваме движението с крачка напред. Така три пъти – първо напред, второ назад, трето напред. Упражнението започва с десния крак.
След тези упражниния започва Паневритмията.

Видео: